محصول
قیمت
زمان
تغییر
روغن پایه
12$
2024/03/20
2.5%
قیر
15$
2024/03/20
3%
سودا اش
20$
2024/03/20
2%
هیدروکربن
12$
2024/04/10
5%